CONTACT

EXPECT

Waar?

Op de Kenniscampus in Leeuwarden waar NHL Stenden is gevestigd, zie je ook een gebouw in de vorm van een molen staan. Dat is molen “De Eendrag”. Op die plaats was omstreeks 1750 al een molen, daarna is er op die plaats van alles gebeurd, branden, herbouw, verhuizing van de wieken naar Anjum (1895), nog een brand in 2014 maar nu helemaal gerenoveerd. Oude resten zijn gehandhaafd, maar nu aangevuld met nieuwe ruimten en de nieuwste technologie. De nieuwe “molen De Eendragt” werd officieel geopend op 8 maart 2018. Het gebouw heeft als bijzondere bestemming om voor de hogeschool als platform te functioneren voor mens-,  wereld- en levensbeschouwelijke vragen en visies. Het woord Eendragt is de oude naam (vandaar de ‘g’), maar over “eendracht” (of het ontbreken ervan) wordt nog steeds dagelijks gesproken. Ga maar na: sport, buurt, politiek, rampenbestrijding, globalisering. Ook de hogeschool moet werken aan “eendracht”, allereerst vanwege de grote diversiteit aan studenten en personeel, afkomstig uit allerlei delen van Nederland en de rest van de wereld. Daarbij komt dat NHL Stenden midden in een fusieproces zit en de ambitie heeft om een uitstekende hogeschool te zijn. Wat heb je daarvoor in ieder geval nodig? Een eigen vorm van Eendracht.

Op de Kenniscampus, in die molen, daar is ook EXPECT gevestigd. Na binnenkomst de trap op en je vindt ons.

Wat?

Leren is je allerlei kennis en vaardigheden eigen maken, daarvoor volg je onderwijs.  En met jou als student vele andere studenten. Maar als mens en als professional zul je ook nadenken over de vraag “waarvoor doet men wat men doet?” en “waarom en waarvoor doe ik zelf wat ik doe?” Oftewel: wat speelt er in onze samenleving dicht bij en ver weg en wat gaat er in jezelf om? Wat beweegt je? Dat zijn beschouwende of zelfs wat filosoferende vragen. Om die vragen te stellen hoef je geen groot geleerde te zijn. Kinderen zijn er ook mee bezig. Een goed leven is doortrokken van allerlei momenten van nadenken en tot besef komen wat je wilt en wat je niet wilt.

EXPECT heeft de afgelopen jaren een aantal cursussen ontwikkeld waaraan je kunt deelnemen en waarmee je studiepunten kunt verdienen als je opleiding er mee akkoord gaat.

Het cursus aanbod bestaat in studiejaar 2018-2019 – wijzigingen voorbehouden – uit:

Praktische sociale filosofie:  7 bijeenkomsten over respectievelijk ( 1)  menswaardigheid  (2)  compassie en medemenselijkheid (3) macht en vrijheid, (4) eendracht en verdeeldheid (5)  gemeenschap (6) democratie en rechtsstaat (7) inclusieve samenleving. En om te laten zien wat je er zelf van vindt schrijf je 7 beschouwende teksten die samen een boekwerk vormen waarvan jijzelf de auteur bent. Aanwezigheid en je eigen teksten zijn goed voor 2 studiepunten. Je hebt hiervoor wel de goedkeuring van je opleiding nodig.

Misdaad en straf, mens en maatschappij:  7 bijeenkomsten over criminologie met aandacht voor de achterliggende vragen  ( 1)  veldverkenning  (2) victimologie: slachtofferschap   (3) daderschap   (4) strafrechtspraak (5)  sociale en forensische psychologie 6. penologie: straffen in het bijzonder vrijheidsstraf   (7) samenleving: misdaadbestrijding; herintegratie ex-gedetineerden. Ook hier: aanwezigheid en eigen teksten over de 7 thema’s zijn indien je opleiding het goedkeurt goed voor 2 studiepunten.

Gewoon bijzonder:  7 bijeenkomsten over groepen die in het verleden vaak niet ten volle  meetelden, maar waarvan steeds meer de rechten en de gelijkwaardigheid zijn erkend:   ( 1) kinderen  (2) mensen op leeftijd  (3) migranten  (4) groepen met eigen identiteit (bijv. Friezen en Marokkanen, Indianen, Aboriginals) (5) LHBTI 6. personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking  (7) Slotbeschouwing over gelijkwaardigheid

Verantwoordelijkheid en identiteit: 7 bijeenkomsten over een woord dat in de afgelopen eeuw en ook de afgelopen jaren steeds verder inhoud heeft gekregen: verantwoordelijkheid. Het begrip wordt wel gezien als vervanging van taak of opdracht. Verantwoordelijkheid vraagt én om een zekere plichtsgetrouwheid, maar nooit zonder persoonlijke bewogenheid. Het kan dus zijn dat iemand uit verantwoordelijkheidsgevoel een opgedragen taak afwijst.

Studiereis: Met interesse een stad bezoeken kun je zien als “een stad lezen”. De stad is een verhaal over wat er is gebeurd, maar ook hoe het zo ver kon komen en wat het mensen gedaan heeft in positieve en negatieve zin. In het nieuwe studiejaar zal weer een stad bezocht gedurende 5 dagen(maandag-vrijdag). In vorige jaren waren de bestemmingen: Dresden, Berlijn, Praag, Hamburg, Leipzig, Krakau-Auschwitz-Praag. Voor 2018-2019 is nog geen bestemming vastgesteld. Kosten: ongeveer € 200,00 (voor m.n. reis, verblijf, bezoek aan musea en bezienswaardigheden)

Verder:

Rouw- en verliesgroep: Iemand die je zeer na stond te moeten missen is een ervaring die je diep raakt en je leven verandert. Het is goed er met anderen over te praten. Het decanaat en EXPECT organiseren een groep rouw- en verlies om de studenten die een dit moeten meemaken en ervaren bij elkaar te brengen. Elkaars verhalen horen helpt je om je begrepen te voelen en daaraan heb je in die omstandigheden behoefte. Er zijn 5 bijeenkomsten. Aan deze groep zijn natuurlijk geen studiepunten verbonden.

Op afspraak: Er zijn naast bovengenoemde lesthema’s nog meer onderwerpen waarvoor je een beroep op EXPECT kunt doen. Om er enkele te noemen: Indonesië,  Bali, Ubuntu-filosofie (Zuid-Afrika).studentenwelzijn (stress, identiteitsvragen), bijbel en theologie, relaties tussen godsdiensten (“interfaith-relations”), ethiek, jonge mensen met verstandelijke beperking in Indonesië (www.stichting-camelia.nl).
Denk aan een persoonlijk gesprek (individueel of in een kleine groep), een informatief gesprek i.v.m. een opdracht waar je aan werkt, inleiding in een studie- of studentenvereniging, gastles.

 

Voor wie?

In het algemeen voor studenten HBO en RUG. 
Meer in het bijzonder voor:

 • studenten die wat verder willen nadenken
 • studenten die zichzelf en de samenleving van nu en straks beter willen begrijpen
 • Studenten die studiepunten willen verwerven
 • Studenten die persoonlijk geraakt zijn door het onderwerp van de cursus
 • Studenten die niet alleen gaan voor het diploma en een goed betaalde baan (ook al is daar niets mis mee)
 • Studenten die een belangrijke aanvulling op hun studie zoeken
 • Studenten met besef van verantwoordelijkheid
 • Jou?

  Ook dit nog:
  KOSTEN:  Er zijn geen kosten aan deelname verbonden verbonden behalve in bepaalde gevallen als het gaat om specifieke kosten als reiskosten en consumpties.