Ubuntu (English)
Bali (English)
Bahasa Indonesia (Dutch, English)
Gewoon bijzonder
over EXPECT
This image has an empty alt attribute; its file name is ubuntu-0119.jpg
 
Ubuntu: the soul of contemporary South-Africa
The Ubuntu-philosophy is the most dominant social philosophy in South-Africa. In the beginning of the nineties in the last century the racist system of Apartheid was replaced by the “rainbow nation” in which people of different backgrounds should feel at home. No groups dominating each other.  The traditional wisdom was a source of inspiration and it is surprising that also in the 21st century people feel inspired by the idea of “I am because we are”, a basic statement of Ubuntu. We may be individuals but first of all we are people closely related to other people. We are born and we live in communities and it is hard to imagine that communities are only at the background. Ubuntu is not only developed at the level of families or tribes but also in many other domains and is in the process of step-by-step being further developed.
 
 

Bali
Bali is an island in Indonesia with a special history and identity. It is a popular tourist-island.  Every year more than 5 million of people from Australia, USA, China, India, Japan, Europe  come to  Bali  for different reasons: culture, resorts, diving, beaches, festivals, religion. In Indonesia Bali is different than other islands because of its culture which is characterized by Balinese Hinduism.  In Bali you will see many temples and a few times a day you find the rice offerings in and around houses and  public buildings and even in the streets. Religious ceremonies are frequent and can often be visited by tourists. The Balinese people are open minded and show their interest in other people and are proud of their own identity.
Bali is interesting for tourists but also for students who want to know more about the place they stay.
You are welcome to attend 7 workshops:
 
1. BALI: ”Paradise island”, 12 Febr., 16.00-17.00
2. BALI: island of temples: religion  26 Febr., 16.00-17.00)
3. BALI: a century of tourism, 5 March, 16.00-17.00
4. BALI: it’s history, 12 March, 16.00-17.00
5. BALI: art and culture, 19  March, 16.00-17.00
6. BALI: The Balinese identity, 26 March, 16.00-17.00
7. BALI: Nature and environment, 2 April, 16.00-17.00

Place: Mill De EendragtMaybe (some of) the above mentioned topics can be integrated in your study.

Registration: mail@expect-leeuwarden.nl

 
This image has an empty alt attribute; its file name is POSTER-BHS-IND-724x1024.jpg
Bahasa Indonesia:
 
if apart from the Bali-meetings you are interested in a basic course of the Indonesian language (Bahasa Indonesia) please send a mail to mail@expect-leeuwarden.nl.
 
This image has an empty alt attribute; its file name is expect-poster-gewoon-bijzonder-724x1024.jpg
 

 

Gewoon bijzonder. Er is een tijd dat we het beeld vasthielden van een standaard mens,  de normale  mens. Maar het akelige gevolg was dat wat anders is dan het gewone, als afwijkend  en minderwaardig werd beschouwd, zelfs als  abnormaal.  Aan het bijzondere van bepaalde groepen werd voorbijgegaan of zelfs was het afwijkende reden tot discriminatie en zelfs uitroeiing. Na de wereldoorlogen en na bezinning die ook ontstond door de uitgave van de “Universele Verklaring van de Rechten van de mens” in 1948 en verschillende verklaringen die hierop volgden, klonk telkens weer de oproep om respect te tonen voor iedereen. Het is goed mogelijk dat je je zelf verwant voelt aan zo’n groep. De opkomst en aanvaarding van deze groepen vormen een verrassende, bevrijdende ontwikkeling, soms zelfs radicaal en revolutionair. Hoe we samen mens-zijn is niet een vraag die beperkt is tot boekengeleerdheid of politieke ideologieën, maar  speelt ook in de woonomgeving, in  de persoonlijke relaties, op de werkvloer, bij de sport, op vakantie, bij onderwijs en opvoeding, enz.

In de cursus zal de discussie worden verkend en ook zelf worden gevoerd met o.a.  gebruikmaking van internationale verklaringen van de VN en andere organisaties en ook zullen visies van filosofen en personen, die spreken namens bepaalde groepen, worden gepresenteerd.

BIJEENKOMSTEN:

Ouderen:
oudere mensen kunnen gerespecteerd worden om hun wijsheid en levenservaring, maar je ziet ook dat op oudere mensen wordt neergekeken. Ze nemen niet deel aan het arbeidsproces, hebben misschien een zwakke gezondheid, hebben een levensstijl die “niet meer van deze tijd is”. Vele ouderen voelen zich daarom tekort gedaan.

Kinderen
Kinderen zijn veel `nog niet´: nog niet volwassen, nog niet zelfstandig, nog niet volgroeid, nog niet rechtsbekwaam. Je zou denken dat kinderen minderwaardig zijn dten opzichte van volwassenen. Maar er zijn inmiddels “kinderrechten” en kinderen genieten ook erkenning van volwaardigheid. 

 
LHBTI (English: LGBTI): homo, lesbisch, bi-seksueel, transgender, interseksueel: ook zij vormen een aparte groep, maar laat het duidelijk zijn, ze willen niet apart gezet worden, maar vragen wel om erkenning.

Oorspronkelijke bevolking (“indigenous people” ), kolonisten, migranten. 
Hebben de mensen die al vele generaties in een bepaald gebied wonen hogere rechten dan anderen?  Hebben mensen die van buiten komen (kolonisten) het recht om van alles op te eisen? Zijn migranten een volwaardig onderdeel van een bevolking in een gebied waar hun ouders niet woonden? Er is veel gaande. Denk bijv. aan: Amsterdammers, Friezen, Koerden, Indische Nederlanders, Molukkers, Indianen in de VS en Canada, Joden, Marokkanen, Syriërs, enz.

Mensen met een beperking:
Van de wereldbevolking heeft 15%(bijna 1 op 6!) een lichamelijke of verstandelijke beperking of lijdt onder een chronische ziekte. Velen van hen zijn gemarginaliseerd en lijden vaak onnodig ook nog aan een sociale beperking. Ze worden uitgesloten van mogelijkheden die anderen wel hebben.

Vorige en volgende generaties: 
Een vraag: “Kun je je verantwoordelijk voelen voor mensen die niet bestaan?”. In eerste instantie zullen we negatief reageren: “Natuurljik niet”. Veel mensen van vorige generaties bestaan niet meer, maar hebben ze geen morele rechten meer? De kinderen van je achterkleinkinderen bestaan niet, d.w.z. nog  niet. Maar wat willen we voor hen achterlaten? Een term in de filosofie: “transgenerational responsibility”. Om over na te denken.
contact: mail@expect-leeuwarden.nl
 

meer over EXPECT

Waar?

Op de Kenniscampus in Leeuwarden waar NHL Stenden is gevestigd, zie je ook een gebouw in de vorm van een molen staan. Dat is molen “De Eendrag”. Op die plaats was omstreeks 1750 al een molen, daarna is er op die plaats van alles gebeurd, branden, herbouw, verhuizing van de wieken naar Anjum (1895), nog een brand in 2014 maar nu helemaal gerenoveerd. Oude resten zijn gehandhaafd, maar nu aangevuld met nieuwe ruimten en de nieuwste technologie. De nieuwe “molen De Eendragt” werd officieel geopend op 8 maart 2018. Het gebouw heeft als bijzondere bestemming om voor de hogeschool als platform te functioneren voor mens-,  wereld- en levensbeschouwelijke vragen en visies. Het woord Eendragt is de oude naam (vandaar de ‘g’), maar over “eendracht” (of het ontbreken ervan) wordt nog steeds dagelijks gesproken. Ga maar na: sport, buurt, politiek, rampenbestrijding, globalisering. Ook de hogeschool moet werken aan “eendracht”, allereerst vanwege de grote diversiteit aan studenten en personeel, afkomstig uit allerlei delen van Nederland en de rest van de wereld. Daarbij komt dat NHL Stenden midden in een fusieproces zit en de ambitie heeft om een uitstekende hogeschool te zijn. Wat heb je daarvoor in ieder geval nodig? Een eigen vorm van Eendracht.

Op de Kenniscampus, in die molen, daar is ook EXPECT gevestigd. Na binnenkomst de trap op en je vindt ons.

Wat?

Leren is je allerlei kennis en vaardigheden eigen maken, daarvoor volg je onderwijs.  En met jou als student vele andere studenten. Maar als mens en als professional zul je ook nadenken over de vraag “waarvoor doet men wat men doet?” en “waarom en waarvoor doe ik zelf wat ik doe?” Oftewel: wat speelt er in onze samenleving dicht bij en ver weg en wat gaat er in jezelf om? Wat beweegt je? Dat zijn beschouwende of zelfs wat filosoferende vragen. Om die vragen te stellen hoef je geen groot geleerde te zijn. Kinderen zijn er ook mee bezig. Een goed leven is doortrokken van allerlei momenten van nadenken en tot besef komen wat je wilt en wat je niet wilt.

EXPECT heeft de afgelopen jaren een aantal cursussen ontwikkeld waaraan je kunt deelnemen en waarmee je studiepunten kunt verdienen als je opleiding er mee akkoord gaat.

Het cursus aanbod bestaat naast bovenstaande activiteiten: :

Praktische sociale filosofie:  7 bijeenkomsten over respectievelijk ( 1)  menswaardigheid  (2)  compassie en medemenselijkheid (3) macht en vrijheid, (4) eendracht en verdeeldheid (5)  gemeenschap (6) democratie en rechtsstaat (7) inclusieve samenleving. En om te laten zien wat je er zelf van vindt schrijf je 7 beschouwende teksten die samen een boekwerk vormen waarvan jijzelf de auteur bent. Aanwezigheid en je eigen teksten zijn goed voor 2 studiepunten. Je hebt hiervoor wel de goedkeuring van je opleiding nodig.

Misdaad en straf, mens en maatschappij:  7 bijeenkomsten over criminologie met aandacht voor de achterliggende vragen  ( 1)  veldverkenning  (2) victimologie: slachtofferschap   (3) daderschap   (4) strafrechtspraak (5)  sociale en forensische psychologie 6. penologie: straffen in het bijzonder vrijheidsstraf   (7) samenleving: misdaadbestrijding; herintegratie ex-gedetineerden. Ook hier: aanwezigheid en eigen teksten over de 7 thema’s zijn indien je opleiding het goedkeurt goed voor 2 studiepunten.

Verantwoordelijkheid en identiteit: 7 bijeenkomsten over een woord dat in de afgelopen eeuw en ook de afgelopen jaren steeds verder inhoud heeft gekregen: verantwoordelijkheid. Het begrip wordt wel gezien als vervanging van taak of opdracht. Verantwoordelijkheid vraagt én om een zekere plichtsgetrouwheid, maar nooit zonder persoonlijke bewogenheid. Het kan dus zijn dat iemand uit verantwoordelijkheidsgevoel een opgedragen taak afwijst.

Studiereis: Met interesse een stad bezoeken kun je zien als “een stad lezen”. De stad is een verhaal over wat er is gebeurd, maar ook hoe het zo ver kon komen en wat het mensen gedaan heeft in positieve en negatieve zin. In het nieuwe studiejaar zal weer een stad bezocht gedurende 5 dagen(maandag-vrijdag). In vorige jaren waren de bestemmingen: Dresden, Berlijn, Praag, Hamburg, Leipzig, Krakau-Auschwitz-Praag. Voor 2018-2019 is nog geen bestemming vastgesteld. Kosten: ongeveer € 200,00 (voor m.n. reis, verblijf, bezoek aan musea en bezienswaardigheden)

Verder:

Rouw- en verliesgroep: Iemand die je zeer na stond te moeten missen is een ervaring die je diep raakt en je leven verandert. Het is goed er met anderen over te praten. Het decanaat en EXPECT organiseren een groep rouw- en verlies om de studenten die een dit moeten meemaken en ervaren bij elkaar te brengen. Elkaars verhalen horen helpt je om je begrepen te voelen en daaraan heb je in die omstandigheden behoefte. Er zijn 5 bijeenkomsten. Aan deze groep zijn natuurlijk geen studiepunten verbonden.

Op afspraak: Er zijn naast bovengenoemde lesthema’s nog meer onderwerpen waarvoor je een beroep op EXPECT kunt doen. Om er enkele te noemen: Indonesië,  Bali, Ubuntu-filosofie (Zuid-Afrika).studentenwelzijn (stress, identiteitsvragen), bijbel en theologie, relaties tussen godsdiensten (“interfaith-relations”), ethiek, jonge mensen met verstandelijke beperking in Indonesië (www.stichting-camelia.nl).
Denk aan een persoonlijk gesprek (individueel of in een kleine groep), een informatief gesprek i.v.m. een opdracht waar je aan werkt, inleiding in een studie- of studentenvereniging, gastles.

 

Voor wie?

In het algemeen voor studenten HBO en RUG.
Meer in het bijzonder voor:

  • studenten die wat verder willen nadenken
  • studenten die zichzelf en de samenleving van nu en straks beter willen begrijpen
  • Studenten die studiepunten willen verwerven
  • Studenten die persoonlijk geraakt zijn door het onderwerp van de cursus
  • Studenten die niet alleen gaan voor het diploma en een goed betaalde baan (ook al is daar niets mis mee)
  • Studenten die een belangrijke aanvulling op hun studie zoeken
  • Studenten met besef van verantwoordelijkheid

Jou?

Ook dit nog:
KOSTEN:  Er zijn geen kosten aan deelname verbonden verbonden behalve in bepaalde gevallen als het gaat om specifieke kosten als reiskosten en consumpties.