KOM TAFELEN: een nieuw initiatief. Je bent als student uitgenodigd te komen eten,  elke donderdagavond vanaf 16 mei tot en met 27 juni (behalve 30 mei). Het idee is eenvoudig. Je kunt thuis op je kamer gaan zitten met bord op schoot, maar je kunt ook met een aantal mensen aan tafel gaan zitten. Aan tafel raak je in gesprek over van alles en nog wat. Gewoon alledaagse dingen en onderwerpen die gewoon opkomen.  Bijkomend voordeel: je leert ook mensen kennen van andere studies, anderen dan de groep waar je overdag mee omgaat. Ook dat is een leuk onderdeel van je studentenbestaan: allerlei mensen leren kennen. Je hoeft je niet voor te bereiden, je neemt gewoon jezelf mee. 
 
KOSTEN maaltijd: € 5,00; aanmelding: komtafelen@gmail.com; WhatsApp 06 30864677

We gaan ook na-tafelen. Het programma: 

May 16

Movie: “Life of Brian” (Monty Python) 

Engelse humor, maar ook een verhaal met dubbele bodems. Het lijkt op het verhaal van Jezus. Brian kreeg ook  allerlei volgelingen, maar in het verhaal zitten ook allerlei toespelingen naar onze tijd en naar het gedrag van mensen in alle tijden. Gewoon kijken en zie maar wat je opvalt. Soms lijkt het alsof het verhaal van Jezus niet serieus wordt genomen, maar dat is niet waar het in de film om gaat. 

May 23

Tapping exercises (to relieve stress)

Met je vingertoppen jezelf aanraken. Het is een methode om eigen spanningen te verlichten. Heel eenvoudig. Ook studenten ervaren spanningen. Wie ben ik?  Wat kan ik?  Wil ik deze studie? Hoe moet het nu: te weinig geld, te veel schuld? Met wie maak ik contact en houd ik contact? Hoe komt het met mijn studie. Ga maar door. Tapping geeft natuurlijk geen antwood op al deze vragen, maar kan je wel ontspanning bieden.


June 6

Student-life: School, pleasure, excitement, performance and rest (tranquility)

Wat is de werkelijkheid van het studentenleven? Lol maken: je bent jong en je wilt wat? Of is het serieus werken aan een toekomst van hopelijk nog vele jaren. Het is goed om eens met elkaar om de tafel te zitten en in alle spontaniteit met elkaar het leven als student te bespreken. Student zijn is niet alleen maar fun, maar wel een beetje. Het is niet alleen maar serieus werk verrichten, maar het gaat niet goed als de studie maar bijzaak is.

June 13

    Movie: Body and Soul: disabled people in Mozambique show their mental strength.

“Body and Soul” is een mooie documentaire die al vele jaren op allerlei plaatsen vertoond wordt. Het geeft een beeld van een aantal mensen met een lichamelijke beperking in Mozambique. Het zijn arme mensen, maar ze zijn niet zielig. Ze denken over zichzelf na en maken plannen. Ze hebben een eigen bedrijf en andere bezigheden. Ze zitten niet alleen maar thuis, maar slepen zich ook over straat en reizen met openbaar vervoer. Je ziet ook de omgeving op hen reageren, negatief, maar ook positief. Je kunt je ook aan spiegelen aan de maniere waarop zijn met hun bestaan oomgaan.       https://bodyandsoulmozambique.wordpress.com/

June 20

    Book: Yohan Harari: Sapiens, a brief history of mankind

Iedere tijd is gekleurd door wat er in het verleden is gebeurd. Het recente verleden, maar ook het verleden van lang geleden. Er zijn patronen en manieren van denken en van leven die een voorgeschiedenis hebben. Door zo met het verleden bezig te zijn, leer je ook je eigen tijd kennen en ook jezelf leer je beter kennen. Uitermate interessant. Het lijkt abstract en algemeen, maar het opent toch je ogen.


June 27

The uselessness of beauty  

Maak je iets moois omdat het daarom zo nuttig is? Of is de vraag of iets wat je mooi vindt wel nuttig is, nu juist een miskenning van wat mooi is? Oftewel: is mooi nutteloos en juist daarom zo mooi? Dit lijkt misschien wel een theoretisch verhaal, maar bedenk dat jezelf elke dag bezig bent met iets mooi of lelijk te vinden. Wat gaat er in je om?                                   

 

 

 

Meer over EXPECT

Waar?

Op de Kenniscampus in Leeuwarden waar NHL Stenden is gevestigd, zie je ook een gebouw in de vorm van een molen staan. Dat is molen “De Eendrag”. Op die plaats was omstreeks 1750 al een molen, daarna is er op die plaats van alles gebeurd, branden, herbouw, verhuizing van de wieken naar Anjum (1895), nog een brand in 2014 maar nu helemaal gerenoveerd. Oude resten zijn gehandhaafd, maar nu aangevuld met nieuwe ruimten en de nieuwste technologie. De nieuwe “molen De Eendragt” werd officieel geopend op 8 maart 2018. Het gebouw heeft als bijzondere bestemming om voor de hogeschool als platform te functioneren voor mens-,  wereld- en levensbeschouwelijke vragen en visies. Het woord Eendragt is de oude naam (vandaar de ‘g’), maar over “eendracht” (of het ontbreken ervan) wordt nog steeds dagelijks gesproken. Ga maar na: sport, buurt, politiek, rampenbestrijding, globalisering. Ook de hogeschool moet werken aan “eendracht”, allereerst vanwege de grote diversiteit aan studenten en personeel, afkomstig uit allerlei delen van Nederland en de rest van de wereld. Daarbij komt dat NHL Stenden midden in een fusieproces zit en de ambitie heeft om een uitstekende hogeschool te zijn. Wat heb je daarvoor in ieder geval nodig? Een eigen vorm van Eendracht.

Op de Kenniscampus, in die molen, daar is ook EXPECT gevestigd. Na binnenkomst de trap op en je vindt ons.

Wat?

Leren is je allerlei kennis en vaardigheden eigen maken, daarvoor volg je onderwijs.  En met jou als student vele andere studenten. Maar als mens en als professional zul je ook nadenken over de vraag “waarvoor doet men wat men doet?” en “waarom en waarvoor doe ik zelf wat ik doe?” Oftewel: wat speelt er in onze samenleving dicht bij en ver weg en wat gaat er in jezelf om? Wat beweegt je? Dat zijn beschouwende of zelfs wat filosoferende vragen. Om die vragen te stellen hoef je geen groot geleerde te zijn. Kinderen zijn er ook mee bezig. Een goed leven is doortrokken van allerlei momenten van nadenken en tot besef komen wat je wilt en wat je niet wilt.

EXPECT heeft de afgelopen jaren een aantal cursussen ontwikkeld waaraan je kunt deelnemen en waarmee je studiepunten kunt verdienen als je opleiding er mee akkoord gaat.

Het cursus aanbod bestaat naast bovenstaande activiteiten: :

Praktische sociale filosofie:  7 bijeenkomsten over respectievelijk ( 1)  menswaardigheid  (2)  compassie en medemenselijkheid (3) macht en vrijheid, (4) eendracht en verdeeldheid (5)  gemeenschap (6) democratie en rechtsstaat (7) inclusieve samenleving. En om te laten zien wat je er zelf van vindt schrijf je 7 beschouwende teksten die samen een boekwerk vormen waarvan jijzelf de auteur bent. Aanwezigheid en je eigen teksten zijn goed voor 2 studiepunten. Je hebt hiervoor wel de goedkeuring van je opleiding nodig.

Misdaad en straf, mens en maatschappij:  7 bijeenkomsten over criminologie met aandacht voor de achterliggende vragen  ( 1)  veldverkenning  (2) victimologie: slachtofferschap   (3) daderschap   (4) strafrechtspraak (5)  sociale en forensische psychologie 6. penologie: straffen in het bijzonder vrijheidsstraf   (7) samenleving: misdaadbestrijding; herintegratie ex-gedetineerden. Ook hier: aanwezigheid en eigen teksten over de 7 thema’s zijn indien je opleiding het goedkeurt goed voor 2 studiepunten.

Verantwoordelijkheid en identiteit: 7 bijeenkomsten over een woord dat in de afgelopen eeuw en ook de afgelopen jaren steeds verder inhoud heeft gekregen: verantwoordelijkheid. Het begrip wordt wel gezien als vervanging van taak of opdracht. Verantwoordelijkheid vraagt én om een zekere plichtsgetrouwheid, maar nooit zonder persoonlijke bewogenheid. Het kan dus zijn dat iemand uit verantwoordelijkheidsgevoel een opgedragen taak afwijst.

Studiereis: Met interesse een stad bezoeken kun je zien als “een stad lezen”. De stad is een verhaal over wat er is gebeurd, maar ook hoe het zo ver kon komen en wat het mensen gedaan heeft in positieve en negatieve zin. In het nieuwe studiejaar zal weer een stad bezocht gedurende 5 dagen(maandag-vrijdag). In vorige jaren waren de bestemmingen: Dresden, Berlijn, Praag, Hamburg, Leipzig, Krakau-Auschwitz-Praag. Voor 2018-2019 is nog geen bestemming vastgesteld. Kosten: ongeveer € 200,00 (voor m.n. reis, verblijf, bezoek aan musea en bezienswaardigheden)

Verder:

Rouw- en verliesgroep: Iemand die je zeer na stond te moeten missen is een ervaring die je diep raakt en je leven verandert. Het is goed er met anderen over te praten. Het decanaat en EXPECT organiseren een groep rouw- en verlies om de studenten die een dit moeten meemaken en ervaren bij elkaar te brengen. Elkaars verhalen horen helpt je om je begrepen te voelen en daaraan heb je in die omstandigheden behoefte. Er zijn 5 bijeenkomsten. Aan deze groep zijn natuurlijk geen studiepunten verbonden.

Op afspraak: Er zijn naast bovengenoemde lesthema’s nog meer onderwerpen waarvoor je een beroep op EXPECT kunt doen. Om er enkele te noemen: Indonesië,  Bali, Ubuntu-filosofie (Zuid-Afrika).studentenwelzijn (stress, identiteitsvragen), bijbel en theologie, relaties tussen godsdiensten (“interfaith-relations”), ethiek, jonge mensen met verstandelijke beperking in Indonesië (www.stichting-camelia.nl).
Denk aan een persoonlijk gesprek (individueel of in een kleine groep), een informatief gesprek i.v.m. een opdracht waar je aan werkt, inleiding in een studie- of studentenvereniging, gastles.

 

Voor wie?

In het algemeen voor studenten HBO en RUG.
Meer in het bijzonder voor:

  • studenten die wat verder willen nadenken
  • studenten die zichzelf en de samenleving van nu en straks beter willen begrijpen
  • Studenten die studiepunten willen verwerven
  • Studenten die persoonlijk geraakt zijn door het onderwerp van de cursus
  • Studenten die niet alleen gaan voor het diploma en een goed betaalde baan (ook al is daar niets mis mee)
  • Studenten die een belangrijke aanvulling op hun studie zoeken
  • Studenten met besef van verantwoordelijkheid

Jou?

Ook dit nog:
KOSTEN:  Er zijn geen kosten aan deelname verbonden verbonden behalve in bepaalde gevallen als het gaat om specifieke kosten als reiskosten en consumpties.