“Global ethics” (wereldethiek) en mensenrechten

Doelgroep: studenten van alle studierichtingen

Competenties/(leer)doel

Doelstelling:

a. Je kent een aantal kernbegrippen uit “global ethics” en de mensenrechten en de ermee verbonden kernbegrippen: menswaardigheid, gelijkwaardigheid, gerechtigheid, vrijheid, rechten, duurzaamheid, “empowerment”, universaliteit

b. Je kunt deze grondbegrippen verwerken in eigen gedachtegangen en argumentaties.

c. Je kent de grote lijnen van de historische ontwikkeling van de mensenrechten vooral van 1945 tot heden.

d. Je bent bekend met een aantal verklaringen van VN en bijv.Unesco gericht op concrete aandachtsgebieden en maatschappelijke groepen.

e. Je hebt een visie op de betekenis van mensenrechten en “global ethics” in het maatschappelijke leven ook in Nederland, bijv. op het werkterrein waarop je eigen studie is afgestemd.

Genoemde doelstellingen vallen grotendeels onder de HBO-kerncompetentie “besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid”

Beschrijving/inhoud

De wereldsamenleving is een levende realiteit. Dat is op angstwekkende wijze gebleken tijdens de wereldoorlogen (inclusief de Koude oorlog). Maar dat blijkt ook uit het onderlinge verkeer: wetenschap, economie, films, boeken, muziek, religie, toerisme, migratie, ontwikkelingssamenwerking, internet en het ontstaan en de groei van internationale organen (VN, EU, internationale gerechtshoven, etc.).

De ontwikkeling na 1945 laat twee tendensen zien. Aan de ene kant is terugkijkend op de 2e Wereldoorlog vaak uitgesproken: “Dit mag nooit weer gebeuren, voorkom oorlog en laten de vrijheidsrechten van mensen worden gerespecteerd”.  Dus, een gezamenlijke afwijzing van onderdrukkende staatsmacht. Aan de andere kant zijn er internationale verklaringen die vooruitkijken en eisen stellen aan de kwaliteit van de samenleving (milieu, gezondheid, democratie, verdraagzaamheid, duurzaamheid, onderwijs, etc.).  Zo is er over grenzen van landen en culturen heen op verschillende niveaus wereldwijd een gesprek gaande waaraan allerlei personen en instanties deelnemen..

Veel zaken rondom ‘global ethics” zijn juridisch vastgelegd, o.a. in de verklaringen van de VN, maar ook in nationale grondwetten en landelijke wetgeving. Uitleg, toepassing en verdere ontwikkeling van wetgeving speelt in de praktijk van alle delen van de samenleving. In het algemeen vormen de  mensenrechten en de “glocal ethics” een soort geweten voor de wereldsamenleving. Wie als professional nu en in de toekomst met visie wil functioneren moet bekend zijn met vragen en discussies rondom “global ethics”. In deze cursus wordt een verbinding gelegd tussen de algemene wereldethiek en hoe deze aan de orde komt in de plaatselijke omgeving en de eigen beroepspraktijk.

In de lessen komen aan de orde:

Algemeen: geschiedenis vanaf 1945 met aandacht voor grondbegrippen als menswaardigheid, gelijkwaardigheid, gerechtigheid, vrijheid, rechten, duurzaamheid, “empowerment”, universaliteit
Staatsmacht, politiek, corruptie, wereldburgerschap
Economie, bedrijfsleven, markten, maatschappelijke verantwoord ondernemen
Religie, cultuur en onderwijs
Veiligheid en rechtspraak: gerechtshoven, criminaliteit, terrorisme, detentie, marteling
Communicatie: vrijheid van vergadering en meningsuiting, privacy,
Rechten van bijzondere groepen: kinderen, vrouwen, gender, personen met een handicap
VN “Sustainable Development Goals” (Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling)

Bij de besprekingen komen ook concrete voorbeelden en maatschappelijke omstandigheden in binnen- en buitenland aan de orde.

Werkvorm(en)

Verschillende werkvormen: groepsgesprek, informatieve presentaties, video, casus, krant,

Voertaal

Nederlands (Engels in overleg)

Studiebelasting

–       8 bijeenkomsten van 90 minuten

–       Zelfstudie en samenstelling van essay

Toetsing

–       Tentamen: basiskennis

–       Product in de vorm van bijv. essay, video-documentaire, Power-Point, (digitale) expositie met beschouwingen over een door jou gekozen relevante vraagstelling  

Je krijgt na afloop een certificaat waarop je inzet en resultaten zijn aangetekend.

Ingangseisen

Basiskennis Engels

Leermiddelen

Presentaties en publieke media (verklaringen, internet, kranten, sociale media)

Docent en contactpersoon

Drs. Rein Veenboer (06-16900752; rein.veenboer@nhlstenden.com, verbonden aan Expect (www.expect-leeuwarden.nl)

Periode(n)

Periode 3, donderdag 6, 13, 27 febr;  5, 12, 19, 26 maart en 2 april, van 14.30-16.00 uur

Plaats

Molen De Eendragt, M 1.03

Inschrijving

inschrijving